HIRDETMÉNY

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv 67. § (8) bekezdésében foglaltak értelmében az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre jogosultak által – kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

A Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (5331 Kenderes, Szent István út 27.) betöltetlen igazgatói beosztására kiírt pályázati eljárás dokumentumai.

A pályázattal kapcsolatos Vezetési program: hamarosan

A vezetési programmal kapcsolatosan az NKT szerinti véleményezésre jogosultak – 3 db munkaközösség, DÖK, SZMK, ill. NAK – által kialakított vélemény: Igazgatói pályázat véleményezése

A vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye:

A szavazáson jelen volt 35 fő, szavazásra jogosult 33 fő, a nevelő-testület határozatképes.

Virág Dóra pályázó Intézményi vezetésre vonatkozó programját és a szakmai helyzetértékelésre épülő fejlesztési elképzeléseit: 28 fő támogatta, 4 fő nem támogatta, 1 fő érvénytelen szavazatot adott.