DÖK

DÖK munkaterv

A DÖK alapfeladata, hogy tagjait megtanítsa…

 • az érdekképviseletre, jogaik és kötelességeik figyelembe vételével, azokkal összhangban;
 • a közéleti feladatok ellátására: maguk döntsenek működésükről, szervezeti kereteikről, vezetőségükről;
 • javaslat és véleménynyilvánítási lehetőségről a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Iskolánkban a diákönkormányzat a DÖK SZMSZ ismeretében, DÖK segítő tanár segítségével tevékenykedik.

A DÖK éves munkatervének összeállításakor figyelembe veszi, és feladatai közé beépíti a tanév kiemelt feladatait, amelyek a következők:

 • a jogszabályi változások beépítése a napi gyakorlatba
 • toleranciára és demokráciára nevelés
 • mindennapos testmozgás; a tanári példamutatást is beleértve
 • közéleti szereplésre való nevelés
 • környezettudatos magatartás erősítése, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre

A jogszabályi változások beépítése a napi gyakorlatba:

 • Házirend
 • SzMSz
 • Pedagógiai Program

Iskolai életünket szabályozó belső dokumentumaink tartalmi megismerése, a változásainak tudatosítása egyik legfontosabb feladatunk.

Toleranciára és demokráciára nevelés:

 • Egymás kölcsönös elfogadása, tiszteletben tartása a közösségi lét alapfeltétele. A diákönkormányzat tagjai ebben járjanak élen.
 • Problémák esetén alkalmazzák a panaszkezelési szabályzatunkban meghatározott eljárási rendet.

Mindennapos testmozgás; a tanári példamutatást is beleértve:

 • Diákjainknak testnevelés órákon, iskolai sportcsoportokban, délutáni foglalkozásokon, a Suli-kupa versenysorozatban és intézményen kívüli programokon van lehetősége mindennapos testmozgásra iskolánkban.
 • A sportcsoportok indítását tavasszal, új osztályainknál ősszel igényfelmérés előzi meg, így minden tanévben kínálatunk igazodik az aktuális igényekhez.
 • Tanáraink részt vehetnek a sportcsoportok munkájában, a Suli-Kupa versenyein , ahol részvételükkel fokozott eredményességre serkentik diákjainkat.
 • Jó példát mutatnak a konditeremben egyénileg vagy csoportosan sportoló kollégák az élethosszig tartó önképzés területén is.

Közéleti szereplésre való nevelés

 • A DÖK választott vezetői irányíthatják az intézményben folyó DÖK tevékenységeket
 • Diákközgyűlésünk megfelelő keretet biztosít az éves diák-önkormányzati munka bemutatására, 

a közszereplés gyakorlására.

 • A rendezvényeken szerzett tapasztalatok fejlesztik tanulóink ismereteit, nemzetiségi kapcsolatrendszerét.

Környezettudatos magatartás erősítése, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre

A szelektív hulladékgyűjtés napi gyakorlattá válása minden osztályunk feladata. 

A 2015/2016-os tanév kiemelt feladatai 

 • A sport egészségre gyakorolt hatása és az egészséges életmód népszerűsítése
 • A hagyományos rendezvényeink megtartása mellett új programok- rendezvények kialakítása (iskola rádió beindítása, mikulás ünnepség, farsangi jelmez verseny)
 • Környezet tudatos magatartás kialakítása megszilárdítása
 • A diákok szervező készségének fejlesztése önállóan szervezett és lebonyolított programon keresztül.