„T” kategória

A képzőszerv megnevezése címe: Alföldi ASzC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Telephely: 5331 Kenderes, Szent István út 27.

E-mail: info@szakkozep-kenderes.hu

Telefon: 59/328-158

Honlap: http://szakkozep-kenderes.hu

A cég formája: Agrárminisztérium fenntartású intézmény

Alapító okirat: SZIF/998/1/2020.

Képzési engedély: EL-238-1-2008

Iskolavezető: Ollári Jánosné (+36302054594)

E-mail cím:ollarine.edo@gmail.com

Névjegyzékbe vételi szám: 11055

Tevékenység jogcíme: megbízási jogviszony

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B-2020-004494

Ügyfélfogadó címe: Alföldi ASzC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 5331 Kenderes, Szent István út 27.

Ügyfélfogadás: Hétfő-csütörtök 12:00-14:00

Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály 1138 Budapest, Váci út 188

Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság

Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály

5000 Szolnok, Indóház út 8. Telefonszám: 56/426-703

az alábbi feltételekkel vállalja az Ön „T” járműkategóriás képzését és vizsgára bocsátását:

A képzés formája lehet:

– iskolarendszerű

– tanfolyami rendszerű (iskolai képzésen kívüli szakképzés megszerzését célzó képzés).

Iskolarendszerű képzésben az iskola azon tanulója részesül, aki az intézetbe beiratkozott és ott nappali tagozatos tanulóként:

– mezőgazdasági gépész,

– lovász

gazda képzésben részesül.

Iskolarendszerű képzés formája: A VKSTI vizsgakövetelménye szerint a minősítő vizsgára bocsátás feltétele a T-kategória megléte. Ezért a mezőgazdasági vontatóvezetéshez kapcsolódó elméleti és gyakorlati tárgyak az iskolai oktatás keretében kerülnek oktatásra. Az életkori sajátosságoknak megfelelően a jármű-vezetőképzés a 10. és 11. osztályos kornak megfelelő időszakban kezdődik, és legkésőbb a szakmunkásvizsga befejezéséig tart.

 

1. Tanfolyamra jelentkezés:

A tanfolyamra jelentkezőnek „JELENTKEZÉSI LAPOT” kell kitölteni. Ha a képző szerv a jelentkezés időpontjában – az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján – megállapította, hogy a tanuló a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg, köteles erről a tényről a tanulót írásban tájékoztatni. A tanfolyamra való beiskolázás az Ön és a KÉPZŐSZERV közötti írásbeli szerződés alapján történik.

Képzésre az vehető fel, aki:

a) Életkori feltétel: 15 és fél életévét betöltötte

b) A Jelentkezési lapon nyilatkozik, hogy írni olvasni tud

c) Közlekedésbiztonsági feltételek: Jelentkezési lapon írásbeli nyilatkozata alapján megfelel a közlekedésbiztonsági feltételeknek

 

2. Elméleti tanfolyam

Az elméleti tanfolyam tantárgyai:

– Közlekedési ismeretek

– Járművezetés elmélete

– Szerkezet és üzemeltetési ismeretek

– Munkavédelem

A tanfolyam elméleti tárgyainak kötelező óraszáma: 56 óra. A tanórákon való részvétel képző szerv által igazolt teljesítése kötelező. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára pótfoglalkozást kell tartani. A hiányzás pótlása plusz foglalkozás keretében és külön tanfolyamdíj megfizetés esetén lehetséges. Az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama: 45 perc. Az E-learninges tanfolyam esetén 75 óra/180 nap a felkészülési idő.  

3. Elméleti vizsga

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

a) a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, vagy annak elvégzése alól mentesült, továbbá aki tanfolyammentes vizsgát tehet,
b) életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
c) a vizsgára való jelentkezésig a vizsgadíjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriákhoz, alkategóriákhoz tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:

a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,
b) az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat.

A vizsgateremben a vizsgázók érintőképernyős monitorok előtt ülve vizsgáznak oly módon, hogy a monitorokon megjelenő kérdésekre a monitorokon megjelenő válaszok közül az általuk helyesnek ítélt válasz megérintésével adják meg a választ, tehát a vizsgázónak nem szükséges számítógépes ismeretekkel rendelkeznie.

4. Gyakorlati oktatás

– Biztonsági üzemeltetési oktatás 16 óra

A vezetési gyakorlat tantárgy részei:

– alapoktatás: a tanulók a jármű biztonsági ellenőrzését, technikai kezelését, a jármű feletti uralmat sajátítják el.

– főoktatás: a vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának azon része, amely a forgalmi feladatok oktatására irányul.

A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási része sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg. A vezetési gyakorlat tantárgyat szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A gyakorlásra a közlekedési hatóság által hitelesített, a tanuló nevére a képző szerv által kiállított vezetési karton jogosít. A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató a kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett – saját kezűleg aláírta.

A tanfolyam gyakorlati tárgyainak kötelező óraszámai:

Alapoktatás: Városi vezetés: Országúti vezetés: Könnyű terep Kötelező óraszám: Kötelező menettávolság:
6 9 5 4 24 ——–km

A gyakorlati tanórák 50 percesek. A tanuló az alábbi típusú járművek közül választhat:

  • Zetor Proxima 2008
  • Zetor 5211Mgv
  • 2 db agrobil oktató pótkocsi

 

5. Gyakorlati vizsga ( Rutin és Biztonsági üzemeltetés)

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

a) 16. életévét betöltötte,
b) elméleti tárgyból sikeresen levizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes,
c) a meghatározott kötelező óraszámokat igazoltan teljesítette,
d) a vizsgára való jelentkezésig a vizsgadíjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

 

 6. Gyakorlati vizsga (Forgalom)

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

a) 16. életévét betöltötte,
b) elméleti tárgyból sikeresen levizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes,
c) a meghatározott kötelező óraszámokat igazoltan teljesítette,
d) a vizsgára való jelentkezésig a vizsgadíjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

7. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentés feltételei

Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból

– Bármely egyetemen, főiskolán szerzett = gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;

= szakirányú műszaki oktatói oklevél.

– A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett

= harcjármű üzemben tartó szakos oklevél;

= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;

= gépjármű technikus tiszti képesítés;

= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

– „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

– Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

= közúti járműgépész;

= közlekedésgépész;

= gépjármű-technikai;

= gépjárműüzemi;

= mezőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépjavító;

= építőgépész;

= gépjárművezető és -karbantartó.

– Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány

= autószerelő;

= anyagmozgatógép-szerelő;

= építőgép-szerelő;

= mezőgazdasági gépszerelő;

= gépjárművezető és -karbantartó;

= mezőgazdasági gépész;

= fakitermelési gépkezelő;

= állattartó telepi gépész;

= kertészeti gépész;

= növénytermesztő gépész;

=erdőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;

= mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány. A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki. Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén – az egyéb feltételek teljesülése mellett – a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni. A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgatárgy alóli további mentesítések A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül a 11. § (3) bekezdés c) pontja értelmében, aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni.

Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból

– Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés

= munkavédelmi szakmérnöki oklevél;

= munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;

= felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;

= munkavédelmi technikusi oklevél;

= középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

 Közúti elsősegélynyújtás

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését vagy annak megszerzése alóli mentességét a közlekedési igazgatási hatóság részére igazolja. Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni. Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

– az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

– az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,

– védőnői,

– dietetikusi,

– mentőtiszti,

– gyógytornász,

– egészségügyi szakoktatói,

– diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint

– a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és

– az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki

– 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;

– 1984. január 1-je után:

= bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,

= „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,

= „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható. A közúti elsősegélynyújtás tanfolyam a képzőszerv szervezésében történik. A közúti elsősegélynyújtás ismeretek vizsgadíja: 8200Ft

 

8. Tanfolyam díjak:

 

Elmélet Gyakorlat
Külsős Iskolarendszerű képzés(iskola tanulója) Külsős Iskolarendszerű képzés(iskola tanulója)
E-learning: 25000Ft E-learning: 0Ft Bü: 20000Ft Bü: 0Ft
    Vezetés: 125000Ft Vezetés: 0Ft
    5000ft/óra 0Ft/óra

A gyakorlati pótórák díjai megegyeznek az alapórák díjaival, melyet a tanuló igényel. A tanfolyamdíj megfizetése  az Alföldi ASzC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium pénztárába történik. (5331 Kenderes, Szent István út 27.)

9. Vizsgadíjak (Ft-ban):

Közlekedési ismeretek vizsga:                          4600Ft

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás             4600Ft

Büztonsági ell. és üzemeltetés:                        4400Ft

Rutin:                                                                    3500Ft

Forgalom:                                                             3600Ft

A vizsgadíj megfizetése a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 5000 Szolnok, Indóház út 8 házipénztárában történik. A pótvizsga díjai megegyeznek az alapvizsga díjaival.

 

10. Oktatási és vizsgahelyszínek címe:

Bü-Rutin és Forgalom helyszín: Kenderes Alföldi ASzC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – 5331 Kenderes Szent István út 27

 

11. Képzési igazolás (ha a tanuló képzését másik képző szervnél kívánja folytatni)

a) A tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó képző szerv által biztosított –nyomtatványt kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok beírásával.
b) Az igazolást – a tanuló nyilatkozat és a befogadó képző szerv adatai kivételével – az elbocsátó képző szerv tölti ki.
c) Az elbocsátó képző szerv által kitöltött igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél marad, a másik két példányt a tanuló részére kell átadni.
d) Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (a törvényes képviselőnek) kell aláírnia.
e) A tanuló a képzési igazolás nála lévő két példányát a befogadó képző szerv részére átadja, mely képző szerv köteles az igazolás átvételétől számított 10 munkanapon belül azt átadni a működési területe szerint illetékes közlekedési hatóságnak, amely intézkedik a szükséges nyilvántartások módosításáról, továbbításáról.
f) Az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést a közlekedési hatóság 10 napon belül köteles elvégezni.
g) A tanuló áthelyezéséhez szükséges képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon belül az iskolavezető köteles kiállítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.
h) A nyomtatvány kitöltését az iskolavezető a dátum beírásával és az „Iskolavezető aláírása” szöveg feletti aláírásával, továbbá a képző szerv pecsétjével ellátva hitelesíti.

 

12. Tanuló joga:

– ismerje a képzőszerv vállalási feltételeit,

– az írásbeli szerződés felbontsa és egy másik képzőszervnél folytassa tanulmányait,

– észrevétel, panasz esetén az iskolavezetőhöz ennek eredménytelensége esetén a képzés felügyeletét ellátó szervhez fordulni.

 

13. A tanuló kötelezettsége:

– a tanfolyam foglalkozásain részt venni, hiányzás esetén a megfelelő óraszámot pótolni,

– minden megkezdett tanfolyamrész (elmélet, alapoktatás, forgalmi vezetés) első foglalkozása előtt a tanuló köteles az aktuális tandíjrészt befizetni,

– a tanfolyamra jelentkezéskor a beiskolázáshoz szükséges okmányokat, dokumentumokat bemutatni,

– józan, kipihent és a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban megjelenni a foglalkozásokon,

– az oktatás és vizsgáztatás során az oktatójárművekben tartózkodók

– a rendkívüli eseményt kivéve

– nem használhatnak mobil rádiótelefont,

– vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan meg kell jelennie.

 

14. Képzőszerv joga:

– a tanfolyamra jelentkező tanuló felvételét indokolt esetben megtagadni,

– a tanfolyam előadásainak időpontját meghatározni, indokolt esetben módosítani,

– a írásbeli szerződést indokkal felmondani, a szerződésszegést (pl.: tandíjtartozást) polgári peres úton rendezni,

– a tanfolyamdíjat módosítani a tanfolyam ideje alatt,

– megtagadni a tanuló gyakorlati oktatását, ha a tanuló vezetésre képtelen állapotban jelenik meg.

 

15. Képzőszerv kötelezettsége:

– a képzésre jelentkezőt köteles tájékoztatni a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára bocsátás feltételeiről,

– jelentkezés alkalmával ellenőrizni, hogy a képzésre jelentkező megfelel-e a beiskolázási feltételeknek a vizsgára bocsátás és a járművezetésre jogosító okirat kiadása nem ütközik-e akadályba,

– a vállalkozási feltételek betartása,

– írásos tájékoztató egy példányának átadása a tanfolyamra jelentkező tanuló részére, – kérelem esetén a képzési igazolás kiadása

 

16. Az engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály 1138 Budapest, Váci út 188.

Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság

Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési

Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

5000 Szolnok, Indóház út 8. Telefonszám: 06-56-426-703

 

17. Vizsgaigazolás kiadása:

Az előírt összes vizsgakövetelmény teljesítéséről az utolsó vizsgát követően a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (Okmányiroda, Kormányablak) a vezetői engedély kiállítását. Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

 

Kenderes, 2022.09.01.

                                                                                                Ollári Jánosné iskolavezető