Kollégiumi felvételi eljárási rend

A kilencedik évfolyamos tanulók közvetlenül a kollégiumi egység vezetőjéhez benyújtott kérelemmel kérhetik kollégiumi felvételüket. A felvételi kérelmek benyújtási határidejét a tanév rendjéről szóló rendelet alapján kell meghatározni. A felvételről a kollégiumi nevelőtestület javaslatára az igazgató dönt. (Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a többgyermekes családok gyermekei, az árva, félárva, veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és nagy távolságból érkező tanulók.)

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. A kollégiumi felvétel iránti kérelmeket évente meg kell újítani. A megújított kérelem elbírálása a – tagintézmény nevelőtestülete és a Diákönkormányzat véleményének figyelembe vétele után – az igazgató joga és feladata. A kollégiumi jogviszony megújítására vonatkozó kérelmeket tárgyév május 15-ig kell benyújtani.

A tanuló tanév közben is kérheti felvételét.

A felvétel elutasítása esetén az igazgató a döntést indoklással határozatba foglalja. A határozatnak a fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmaznia kell. A határozat elleni fellebbezést a közléstől számított 15 napon belül az iskola igazgatójához kell benyújtani.

A férőhely elfoglalásához szükséges a felvételi határozatot, az orvosi igazolást és a kollégium által előzetesen írásban meghatározott felszerelési tárgyakat bemutatni.

Az étkezési térítési díj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések:

  • A kollégiumi ellátás (lakhatás, tanulási feltételek, stb.) ingyenes.
  • Hozzájárulást kell fizetni az étkezési nyersanyagköltséghez minden kollégiumban eltöltött nap után (étkezési térítési díj).
  • A szülő a felvételi kérelem beadásával kötelezettséget vállal az étkezési térítési díj havonkénti megfizetésére, melynek befizetése az iskola pénztárában történik, az intézmény által megállapított időpontban és módon.
  • Az étkezési díj visszafizetésének szabályozását (betegség, igazolt távollét esetén) szintén a pénztáros végzi.
  • Az étkezési térítési díj mértéke a mindenkor érvényben lévő rendeletekben, jogszabályokban kerül meghatározásra.
  • A befizetés elmaradásakor a mindenkor aktuális hónap 15-éig a tanulót felszólítjuk. Amennyiben a térítési díj az aktuális hónap végéig nem kerül kifizetésre, a szülőt írásban felszólítjuk.

A kollégiumi jogviszony megszűnik:

  • A tanulói jogviszony megszűnésekor, illetve a tanév utolsó napján.
  • Fegyelmi határozattal kizártak esetében a határozat jogerőre emelkedésével.
  • A kollégiumról való önkéntes lemondás esetén, de a kiskorú tanuló jogviszonyának megszüntetése és nyilvántartásból való törlése, kizárólag a szülő írásban benyújtott kérelme alapján történhet.