Kijárási korlátozás

A Kormány rendelete a kijárási korlátozásról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §
  (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők
  kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint
  legalább 1,5 méter távolságot tartani.
  (2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
 2. §
  Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez
  az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
 3. §
  A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben
  meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.
 4. §
  (1) A 3. § szerinti alapos indok:
  a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti
  tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint
  eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és
  eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
  b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
  c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító
  tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi
  szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
  d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. §
  szerint,
  e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
  f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban:
  élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
  g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási
  tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a
  továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
  h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
  i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és
  vágóhidat,
  j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
  k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban
  együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
  l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
  m) a dohányboltban történő vásárlás,
  n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
  o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
  p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések
  javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
  q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
  r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági,
  banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
  s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az
  állatkórház látogatása,
  t) a szülői jogok és kötelezettségek,
  u) a hitéleti tevékenység.
  (2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról
  gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős
  személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
 5. §
  Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen,
  valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy
  ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter
  távolságot kell tartani.
 6. §
  (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát,
  piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
  (2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra
  közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy
  tartózkodhat.
 7. §
  Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2)
  bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
  2
 8. §
  (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai
  rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
  jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
  (2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről
  szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő
  eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben
  meghatározott módon alkalmazhatja.
 9. §
  (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
  rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől
  eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést
  megszegi.
  (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a
  pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
 10. §
  (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.
  (2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.
 11. §
  Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
  megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
  életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)
  szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható

Orbán Viktor s.k.
miniszterelnök