Igazgatói munkakör

Alföldi Agrárszakképzési Centrum pályázatot hirdet
Alföldi Agrárszakképzési Centrum Intézményébe
igazgatói munkakör
betöltésére.
A munkaviszony időtartama:

 1. év július hó 2. napjától – Határozatlan idő

  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  Alföldi ASzC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium,

  5331 Kenderes, Szent István út 27.

  A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, melyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.
 • Illetmény és juttatások: A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettség,
 • intézményvezetői szakképzettség, legalább egy év intézményvezetői gyakorlat vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzés,
 • oktatói munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,

  A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
 • vezetői készség,
 • kiváló szervező- és kommunikációs készség,
 • elemzőkészség,
 • terhelhetőség,
 • gyors, pontos munkavégzés.
  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • agrár-szakmai szervezet munkájában szerzett vezetői tapasztalat,
 • agrárgazdasági területen szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • országos vagy regionális pályázatok és projektek kezelésében szerzett jártasság,
 • az agrárszakképzés területére vonatkozó nemzetközi kapcsolatrendszerben való közreműködés,
 • szervezetfejlesztésben, nevelési-oktatási intézmény alapításában szerzett tapasztalat,
 • felsőfokú gazdasági végzettség,
 • felhasználói szintű informatikai ismeretek.
  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével,
  az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok,
 • A pályázó legalább 3 éves szakmai gyakorlatát és legalább 1 éves intézményvezetői gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 • Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum,
 • A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 128. § (3) bekezdése szerint a pályázónak a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó programja, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket összhangban a szakképzési centrum programjával,
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint
  annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja,
 • Nyilatkozat, amelyben vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
 • Nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

  A beosztás betölthetőségének időpontja:
  A beosztás 2021.07.02-től betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 25.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Alföldi Agrárszakképzési Centrum részéről dr. Holp Judit Dalma nyújt, a 06-63/850-005-ös telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:
  Elektronikus úton “AASzC 3-52/2021., igazgató” tárggyal a kabinet@aaszc.hu e-mail címen keresztül.

  A pályázat elbírálásának rendje:
  A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkező pályázókat az ASZC által létrehozott
  Bíráló Bizottság meghallgatja.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.kozigallas.gov.hu – 2021. június 1.
 • Kormányzati Portál: www.kormany.hu – 2021. június 1.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny aktuális száma
 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

  Az alkalmazásról – a pályázati eljárást követően – az agrárminiszter dönt. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt.
  Hiánypótlásnak nincs helye.

A pályázati felhívás ITT tölthető le